Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsp13.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zsp13.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przeglądu i aktualizacji: 2022-03-18
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsp13.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Barwicki , adres poczty elektronicznej adbarw@wp.pll. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2708804. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsp13.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsp13.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 , budynek Szkoły Podstawowej nr 27 w Gliwicach,
ul. Rubinowa 16 a

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest główne wejście od ul. Rubinowej. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.  Brak dostępu dla osób na wózkach. Brak wind.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie zastosowano , platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Przy wejściu głównym od ul. Rubinowej dyżuruje pracownik szkoły.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 , budynek Przedszkola Miejskiego nr 27 w Gliwicach, ul. Łabędzka 19,  Koralowa 3

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest główne wejście od ul. Łabędzka 19,  Koralowa 3. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach.  W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.  Dostęp dla osób na wózkach jest tylko na parterze. Brak toalet dla niepełnosprawnych. Brak wind.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku, poza platformą przy wejściu,  nie zastosowano innych platform, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Przy wejściu głównym dyżuruje pracownik szkoły.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

   

  termin przeglądu i aktualizacji: 25.03.2021

  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 30.03.2021

  SP 27

  PM 27

  ZSP 13

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKarina Kucharska
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:56:58
Informację wprowadził do BIPKarina Kucharska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:56:58
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Uaktualnienie danychKarina Kucharska2020-09-21 10:06:56
2Uaktualnienie danychKarina Kucharska2020-09-21 10:07:12
3Uaktualnienie danychKarina Kucharska2020-09-21 11:03:08
4Uaktualnienie danychKarina Kucharska2020-09-21 11:12:28
5Uaktualnienie danychKarina Kucharska2020-09-21 11:25:40
6Uaktualnienie danychKarina Kucharska2020-09-21 11:35:09
7Uaktualnienie danychKarina Kucharska2021-03-04 07:07:18
8Uaktualnienie danychKarina Kucharska2021-03-25 09:16:10
9Uaktualnienie danychKarina Kucharska2021-03-25 09:22:06
10Uaktualnienie danychKarina Kucharska2021-03-30 14:30:16
11Uaktualnienie danychKarina Kucharska2021-03-30 14:31:13
12Uaktualnienie danychKarina Kucharska2021-03-30 14:33:02
13Uaktualnienie danychKarina Kucharska2021-03-30 14:34:00
14Uaktualnienie danychKarina Kucharska2021-03-30 14:34:51
15Uaktualnienie danychKarina Kucharska2021-03-30 14:37:38
16Uaktualnienie danychKarina Kucharska2022-03-03 08:42:27
17Uaktualnienie danychKarina Kucharska2022-03-03 08:46:02
18Uaktualnienie danychKarina Kucharska2022-03-18 09:27:10
19Uaktualnienie danychKarina Kucharska2022-03-18 09:27:39
20Uaktualnienie danychKarina Kucharska2022-03-18 09:28:04
21Uaktualnienie danychKarina Kucharska2022-03-22 10:50:56
22Uaktualnienie danychKarina Kucharska2022-03-22 11:08:05